Hvad er Kinaesthetics?

Indhold

Kinaesthetics kan oversættes til: ”Kunsten og videnskaben om at sanse bevægelse” og indeholder hovedsageligt følgende emner:

  • Udvikling af differentieret og bevidst sansning af egne bevægelser.
  • Udvikling af egen bevægelseskompetence; dvs. af en sund og fleksibel bevægelse.
  • Differentieret analyse af menneskelige aktiviteter på grundlag af erfaringer med Kinaesthetics.
  • Evnen til - i kontakten med andre mennesker - at anvende sin egen bevægelse på en sådan måde, at de målrettet bliver understøttet i deres egen bevægelseskompetence.
     

Kinaesthetics har såvel en praktisk som en refleksiv tilgang til disse emner. Dels stilles der ved brug af Kinaesthetics redskaber og metoder til rådighed, som kan bruges til at analysere og forstå individuelle erfaringer. På den måde skærper Kinaesthetics opmærksomheden på kvaliteter og forskelle i bevægelser i ens daglige aktiviteter. Dels er det via Kinaesthetics muligt praktisk at undersøge forskellige teorier og videnskabelig forskning. Kombinationen af disse to sider gør, at Kinaesthetics’ opleves som både fascinerende og fornyende.

Virkningen af Kinaesthetics

Bevægelse er en del af grundlaget for liv. Sensibilisering af egen evne til at sanse bevægelse og udvikling af egen bevægelseskompetence kan fremme sundhed, udvikling og læring hos mennesker i alle aldre. Kinaesthetics kan forebygge arbejdsbetingede rygsmerter, ømhed i musklerne og andre kropslige skavanker. Kinaesthetics bidrager til at flere forbliver selvstændige og mobile langt op i alderen, og at de støttes i at undersøge egen kreativitet og fleksibilitet (f.eks. i omgang med stress).

Ved brug af Kinaesthetics i forbindelse med pleje og terapi viser virkningen af Kinaesthetics sig altid på to måder: Hos sundhedspersonen og hos patienten. Begge profiterer ligeværdigt af større bevægelseskompetence.
Når man tilrettelægger interventioner som interaktion ud fra Kinaesthetics, ses forbløffende fremskridt hos såvel personerne med nedsat funktionsevne, som hos sundhedspersonalet.

Virksomheder benytter også Kinaesthetics som et middel til at fremme ansvarlighed og højne kompetencen hos medarbejderne. Dette spiller en væsentlig rolle i forbindelse med organisations- og/eller kvalitetsudvikling.
 

Kinaesthetics tager udgangspunkt i respekt overfor den enkeltes selvstændighed, ønsker at fremme lærings- og udviklingsprocesser, og medvirker til at højne livskvaliteten.

Anvendelse

Kinaesthetics har været aktiv i forbindelse med uddannelse af personale i sundheds- og socialvæsenet i omtrent 20 år. Hvert år bliver der udbudt omkring 3000 basiskurser med 40.000 deltagere i diverse institutioner i Europa.

Den store efterspørgsel bliver dækket af forskellige Kinaesthetics-programmer. Mest udbredt er programmet ”Kinaesthetics for sundhedspersonale”, som retter sig mod professionelt personale på sygehuse og på plejehjem, etc. Programmet vinder dog også frem indenfor handicapområdet.
Allerede meget tidligt blev programmet ”Infant Handling” udviklet specielt til pleje af nyfødte og småbørn. Et nyere udviklet program, som henvender sig til en bredere interessegruppe, er ”Kinaesthetics for plejende pårørende”.

På det personalige område og indenfor personlige udvikling og sundhedsfremme er Kinaestetics også aktiv med programmer som ”Sundhed på arbejdspladsen”, ”Ældre og stadig i bevægelse” og ”Kreativ læring”.

Kinaesthetics organisationen gennemfører på forespørgsel Kinaesthetics-Assessments i organisationer. Igennem Assessments foretages en gennemgang og evaluering af brugen af Kinaesthetics, hvilket efterfølgende kan resultere i en Kinaesthetics-udmærkelse af institutionen.

 

Lidt historisk baggrund

F. Hatch og L. Maiette udviklede Kinaesthetics i firserne på grundlag af deres kontakt med adfærdskybernetiker K. U. Smith og en stor interesse for bevægelse, dans og læring. Deres kurser vakte begejstring hos fagfolk indenfor plejeområdet.
I halvfemserne begyndte de første Kinaesthetics-trænere at tilbyde regelmæssige kurser ved forskellige institutioner i de tysktalende lande. Den konstante vækst af uddannelsesinstitutionen Kinaesthetics medførte flere organisatoriske omstruktureringer. Den sidste førte i årene 2006-2007 til den aktuelle Kinaesthetics-organisation.
 

De teoretiske grundlag

Kinaesthetics tog oprindelig udgangspunkt i adfærdskybernetiker K.U. Smith’s forskning. Siden har den tilknyttede feltforskning og tanker hos forskellige kybernetikere og systemteoretikere som f.eks. G. Bateson, H. v. Foerster og Neurobiologerne H. Maturana og F.J. Varelas beskrivelser af levende systemer udviklet og udbygget det teoretiske grundlag.

Ved den fortsatte udvikling af det teoretiske grundlag bygger Kinaesthetics på egne forskningsprojekter og på aktuel forskning i beslægtede områder.

Læringsforståelsen

En særlig læringsmodel danner det didaktiske grundlag for uddannelsesudbuddet. Forståelse for bevægelse opstår grundlæggende ved, at man bevæger sig og reflekterer over den erfaring, der skabes igennem bevægelsen. Kurserne er således i høj grad procesorienterede og bygger på den enkelte deltagers forudsætninger og aktive deltagelse.
Sensibilisering af egen kropssansning får en direkte effekt på måden man bevæger sig på. Samtidig påvirker den forståelsen for, hvordan bevægelse fungerer hos - og igennem - andre mennesker. På dette grundlag skaber Kinaesthetics træneren læringsmuligheder i samarbejde med kursusgruppen.

Organisationer

Kinaesthetics er en europæisk uddannelsesorganisation, hvortil der hører omkring 1000 Kinaesthetics-trænere. Som virksomhed er Kinaesthetics organiseret i et decentralt netværk, der består af tre niveauer:

  • Kinaesthetics-trænere, som er ansat i en virksomhed eller arbejder freelance. Trænerne organiserer og gennemfører selvstændigt basiskurser (grund-, overbygnings- og Peer Tutoring-kurser). De arbejder tæt sammen med deres respektive landsorganisation.
  • Landsorganisationer, som er økonomisk og juridisk selvstændige og repræsenterer Kinaesthetics interesser i deres land.
  • European Kinaesthetics Association (EKA), som er sammenslutningen af alle landsorganisationer. EKA koordinerer tværgående opgaver og er blandt andet ansvarlig for forskning og udvikling.

Landorganisationerne

Har du yderligere spørgsmål til Kinaesthetics, som ikke er blevet besvaret på denne infoside? Så henvend dig til en af vores landsorganisationer.